ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1/ Chương trình đại hội

 2/ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 3/ Báo cáo công tác kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2023

 4/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

 5/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024