Biểu phí dịch vụ

KCN DẦU GIÂY HIỆN TẠI ĐÃ HẾT ĐẤT CHO THUÊ

1. Phí sử dụng hạ tầng:

+ Trả 01 lần: Liên hệ

+ Trả hàng năm: Liên hệ

2. Phí quản lý: USD 0,5/m2 /năm (05 năm điều chỉnh  1 lần, mỗi lần 20%)

3. Tiền thuê đấtVND 2.354/ m2

4. Nước cấp: VND 12.500/ m3

5. Xử lý nước thải : USD 0,35/m3

6. Điện, điện thoại và các tiện ích khác (Nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan quản lý chuyên ngành)

+ Giá điện: QĐ 648/QĐ-BTC ngày 20/03/2019.

- Giờ bình thường: VND 1.611

- Giờ thấp điểm: VND 1.044

- Giờ cao điểm: VND 2.964

Lưu ý: Các loại phí trên chưa bao gồm thuế GTGT

7. Diện tích đất chưa cho thuê đến 31/12/2017: 56,6047 ha

8. Diện tích đất chưa cho thuê đến 31/12/2018: 28,6466 ha

9. Diện tích đất chưa cho thuê đến 31/12/2019: 21,3649 ha

10. Diện tích đất chưa cho thuê đến 31/12/2020: 20,1309 ha

11. Diện tích đất chưa cho thuê đến 31/12/2021: 0 ha

Bản đồ