TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 3/ Báo cáo công tác kiểm soát năm 2022 4/ Tờ trình thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 5/ Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 3/ Báo cáo công tác kiểm soát năm 2022 4/ Tờ trình thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 5/ Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 3/ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 4/ Báo cáo tài chính năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 9/ Báo cáo KQHĐKD năm 2020 & phương hướng năm 2021 10/ Báo cáo công tác kiềm soát 11/ Báo cáo tài chính năm 2020 12/ Dự thảo nghị quyết Đại hội năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/ Thư mời mời tham dự đại hội 2/ Giấy đăng ký tham dự đại hội 3/ Giấy ủy quyền tham dự đại hội 4/ Chương trình đại hội 5/ Điều lệ KCN Dầu Giây năm 2021 6/ Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021 7/ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 8/ Quy chế quản lý nội bộ năm 2021
Trang đầuTrang trước12Trang sauTrang cuối
Trang thứ 1 trong 2 trang