KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 1/2024
Ngày 07/05/2024, Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây công bố quyết định bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Thanh Phương - Phó phòng kinh doanh hạ tầng Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây kể từ ngày 07/05/2024.
Công nghiệp – Động lực phát triển mới của huyện Thống Nhất
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 3/ Báo cáo công tác kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2023 4/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. 5/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 3/ Báo cáo công tác kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2023 4/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. 5/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
Trang đầuTrang trước12345678910Trang sauTrang cuối
Trang thứ 1 trong 11 trang