KCN DẦU GIÂY TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 (ĐỢT 3)

    Ngày 8/9/2021, KCN Dầu Giây được phân bổ vắc xin đợt 3. Trong đợt phân bổ này, những lao động đang thực hiện phương án lưu trú 3 tại chỗ chưa được phân bổ tiêm trong 02 đợt ngày 12/8 và 27/8 thì đều được phân bổ hết.

   Như vậy, tất cả các doanh nghiệp 3T trên địa bàn KCN Dầu Giây đều đã được phân bổ đủ vắc xin mũi 1 để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định sản xuất và an toàn cho người lao động.