#
Chỉ tiêu
Thời gian
Giá trị
Đơn vị
Giới hạn
1
pH
13:55
8.67
6 - 9
2
COD
13:55
24
mg/l
0 - 67.5
3
TSS
13:55
4.12
mg/l
0 - 45
4
NH4
13:55
0.34
mg/l
0 - 4.5
5
Temp
13:55
28.79
oC
0 - 40
6
Flow In
13:55
117.01
m3/h
7
Flow
13:55
0
m3/h