#
Chỉ tiêu
Thời gian
Giá trị
Đơn vị
Giới hạn
1
pH
06:05
7.39
6 - 9
2
COD
06:05
15.85
mg/l
0 - 67.5
3
TSS
06:05
3.8
mg/l
0 - 45
4
NH4
06:05
0.02
mg/l
0 - 4.5
5
Temp
06:05
27.82
oC
0 - 40
6
Flow In
06:05
0.26
m3/h
7
Flow
06:05
0
m3/h